Osallisuuden vahvistamisen työkalupakki Itä-Suomen kirjastojen käyttöön

AVI-rahoitteinen Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteishanke Kuntalaisen kirjasto toteutettiin vuoden 2020 aikana. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa menetelmiä asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen kirjastoissa ja yhteiskunnassa. Hankkeen aikana selvitettiin kyselyn avulla, millä tavoin osallisuuden edistämistä jo toteutuu Itä-Suomen kirjastoissa. Tämän jälkeen erilaisia kokeiluja hyödyntäen kartoitettiin, miten osallisuutta voisi vielä entisestään vahvistaa. Hankkeessa luotiin kokeilujen ja yhteisen ideoinnin kautta uusia osallistamisen tapoja, jotka koottiin työkalupakiksi kirjastojen käyttöön.

Koronapandemia ja sen mukanaan tuomat poikkeusolot toivat uudenlaisia haasteita hankkeeseen. Palveluiden saavutettavuuden haasteet ja niiden ratkaiseminen nousivat tilanteen vuoksi keskiöön. Pandemian seurauksena ihmisten osallisuuden kokemus järkkyi koko yhteiskunnassa, kun sosiaalisia kanssakäymisiä tuli minimoida. Tilanne osoitti konkreettisesti kirjastojen palveluiden tärkeyden ja ihmisten tarpeen osallistua. Tilanteen vuoksi osallistamisen menetelmiä tuli suunnitella myös luovasti etänä soveltuviksi.

Hankkeen aikana herättiin ajatukseen, että etäosallistuminen voisi olla paikallisten toimintojen rinnalla elävä palvelun muoto poikkeusolojen jälkeenkin. Se on hyvä keino tavoittaa asukkaita myös syrjäkyliltä, joita Itä-Suomen alueilla riittää. Etäosallistamisen toiminnot voivat siis tulevaisuudessa olla tarpeellinen lisä kirjastopalveluissa.

Yllättävät olosuhteiden muutokset innostavat lopulta uudenlaisiin innovaatioihin ja pakottavat tarkastelemaan toimintaa uusista näkökulmista. Itä-Suomen kirjastoissa todella käytiinkin tuumasta toimeen osallistamisen haasteiden edessä, eikä jääty hankeen makaamaan. Hankkeen lopputulosta eli työkalupakkia voisi sanoa ”hybridikokonaisuudeksi”, jossa on innostavia menettelytapoja yhteisöllisiin kasvokkaisiin tapaamisiin sekä erinomaisia vinkkejä myös etäkohtaamisiin erilaisia verkkoalustoja hyödyntäen.

Linkki työkalupakkiin: https://www.e-julkaisu.fi/osallisuuden_vahvistamisen_tyokalupakki/mobile.html#pid=1

Hankkeen alussa työntekijänä toimi Sari Murtonen ja loppuvuodesta hankkeesta otti koppia uusi hanketyöntekijä Jenni Lohko. Katja Valjakka toimi hankkeen hankevastaavana.

Teksti: Jenni Lohko