Kesä­yli­o­pis­tot tar­jo­a­vat kai­kil­le avoi­mia ja mak­sut­to­mia Di­KA­TA -verk­ko­kurs­se­ja syk­sys­tä 2019 al­ka­en. Opetusministeriön rahoittaman DiKATA-hankkeen tarkoituksena on parantaa työikäisten suomalaisten digitaitoja ilmaisten verkkokurssien avulla. Kurs­seil­ta löy­tyy si­säl­tö­jä sekä aloit­te­li­joille että ko­ke­neemmille digiosaajille. Erilaisia vaativuustasoja on kolme ja ne tunnistaa värikoodeista. Kurssit sisältävät tietoa esimerkiksi säh­köi­sestä asioinnista ja pil­vi­pal­ve­lui­sta. Myös kursseja työ­e­lä­mäs­sä tarvittavista tärkeistä digi­tai­doista on tarjolla, ku­ten etä­ko­kouk­siiin osallistumisesta ja yh­tei­söl­li­sen työs­ken­te­lyn me­ne­tel­mistä (Goog­le ja Mic­ro­soft Te­ams). Verkkokurssit pidetään Adobe Connect –ohjelman kautta.

Kurssit ja ilmoittautuminen löytyvät täältä.

Kou­lu­tuk­siin osal­lis­tu­vis­ta vapaaehtoisista kootaan Di­KA­TA-tu­tor­ver­kos­to, joka aut­taa ja opas­taa digi­tu­kea tar­vit­se­via eri­lai­sis­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä. Syn­ty­nei­tä ver­kos­to­ja tu­e­taan ak­tii­vi­ses­ti hank­keen ajan ja luo­daan suun­ni­tel­ma, jon­ka mu­kaan ver­kos­to jat­kai­si toi­min­taan­sa myös hank­keen jäl­keen.

Hanketta koordinoi Snellman-kesäyliopisto ja mukana on yhteensä 18 kesäyliopistoa ympäri Suomen.

Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä.